Безплатна доставка над 60 лв.
map link phone link
Продукти

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящите общи условия („Общи/те условия“/ „Условия/та“) съдържат информация относно условията за използване на уебсайта  www.aptekaena.com и за сключване и изпълнение на договори от разстояние за покупко-продажба с потребители на онлайн аптека „ЕНА“. Моля, прочете тези Общи условия и при необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените в тези общи условия данни за контакт с нас.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.1. Онлайн Аптека „ЕНА“ е собственост на „ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 115792495, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Рогошко шосе“ № 5. Адресът на търговския обект на Аптека ЕНА е гр. Пловдив, ул. „Младежка“ № 3.

Чл. 2. Дружеството собственик на Аптека ЕНА - „ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ“ ООД притежава разрешение по чл. 229, ал. 2 от ЗЛПХМ за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека №АП-2467-1/03.05.2023г., като ръководител е магистър-фармацевт РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ТАТАРОВА.

Чл.2.1. Дружеството собственик на Аптеката е регистрирано по Закон за данък върху добавената стойност с № BG115792495.

Чл. 3. В настоящите Общи условия или на останалите страници от уебсайта www.aptekaena.com можете да намерите информация за:
3.1. Номенклатурата, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти;
3.2. Цена на предлаганите в Онлайн аптека ЕНА лекарствени продукти;
3.3. Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на лекарствените продукти, свързани с тяхната доставка;
3.4. Начини на плащане;
3.5. Изпълнение от страна на Аптеката на сключения с потребителя договор от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закон за защита на потребителите;
3.6. Правото на потребителя да се откаже от сключения договор от разстояние и условията, при които  продукта може да не бъде приет;
3.7. Информация за органите, осъществяващи контрол върху дейността на АПТЕКАТА, както и интернет връзка към страниците на ИАЛ, Българския фармацевтичен съюз и Българската асоциация на помощник-фармацевтите.
4. Органите, осъщестяващи контрол върху дейността на интернет АПТЕКАТА са:
4.1. Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел: 02/ 91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

4.2. Комисия за защита на потребителите:
Адрес: гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2 933 05 65 факс: +359 2 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Email: info@kzp.bg, Уебсайт: www.kzp.bg
4.3. Изпълнителна агенция по лекарствата:
Адрес: гр. София, ул. Дамян Груев № 8, тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434, e-mail:bda@bda.bg
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5. Определенията, използвани в настоящите общи условия, са както следва:
5.1. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
5.2. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
5.3. "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
5.4. "Стока" е движима материална вещ.
5.5. "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне собствеността на вещ.
5.6. "Поръчка" е индивидуалната заявка от потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки; заявка за закупуване на стоки като гост; заявка за покупка на стоки по телефона.
5.7. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ“ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
5.8. „Онлайн Аптека” – настоящият уебсайт www.aptekaena.com, който предлага чрез електронна търговия лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание. Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
IV. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
6. Настоящите Общи условия обвързват всички потребители на уебсайта www.aptekaena.com .
6.1. Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
6.2. Онлайн Аптеката си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на нормативните изисквания. Изменението на Общите условия влиза в сила от момента, в който е публикувано на Уебсайта, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през уебсайта се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние.
6.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
6.4. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условия на тези други уебсайтове.
V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН АПТЕКА „ЕНА“
Чл. 7. Уебсайтът www.aptekaena.com представлява Онлайн Аптека, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Онлайн Аптеката стоки, включително следното:
7.1. Да извършат регистрация и създаване на профил в Онлайн Аптеката;
7.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Онлайн Аптеката чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
7.4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Онлайн Аптеката, съгласно поддържаните от уебсайта начини за разплащане;
7.5. Да получават информация за промоции, новини и нови продукти, предлагани от Онлайн Аптеката, посредством абониране за електронен бюлетин;
7.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7.7. Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от нормативен акт чрез интернет страницата на Онлайн Аптеката.
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПОКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Чл. 8. Пазаруването чрез Онлайн Аптеката се извършва по един от следните начини:
8.1. Регистрация чрез създаване на профил в www.aptekaena.com, като:
8.1.1. С попълване на данните си за регистриране и натискане на бутона "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
8.1.2. Доставчикът потвърждава извършената от потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес, с информация за активиране на регистрацията.
8.1.3. При извършване на регистрацията, потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Той следва своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията, в случай на промяна.
8.1.4. При пазаруване чрез създаване на профил в Онлайн Аптеката, информацията за поръчката съдържа поръчани продукти, имена на клиента, имейл адрес, телефон за връзка и адрес.
8.2. Пазаруване без регистрация може да бъде осъществено по един от следните начини:
8.2.1. Чрез избиране на продукт от каталога, маркиране на бутоните „Добави в количка“, „Продължи с покупката“ и „Продължи“, като в този случай при всяка поръка се въвеждат имена, адрес, телефон, имейл, начин на плащане, тип доставка.
8.3. Поръчка може да бъде направена и чрез т.н. „Опростена поръчка“.
8.3.1 В хипотезата на чл. 8.3. след избиране на продукт от каталога и маркиране на бутона „Добави в количка“, се избира опцията „Опростена поръчка“, като се въвеждат имена, телефонен номер и имейл. След приемане на поръчката, служител на Онлайн Аптеката се свързва с Вас и обработва поръчката..
8.4. За всяка поръчка, направена чрез уебсайта www.aptekaena.com, се изисква приемането на тези Общи условия.
Чл. 9. При сключване на договор за покупко-продажба с Онлайн Аптеката потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика, при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:
9.1. Договорът се сключва на български език.
9.2. Договорът между Доставчика и Потребителя включва настоящите общи условия.
Чл. 10. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Потребителя чрез уебсайта.
Чл. 11. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Онлайн Аптеката изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
Чл. 12. Доставчикът доставя стоките на посочения от потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от клиента данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 12. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
12.1. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки.
12.2. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на уебсайта на Онлайн Аптеката и в настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на уебсайта www.aptekaena.com
12.3. Онлайн Аптеката доставя заявените от потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Аптеката на интернет страницата и в настоящите общи условия.
12.4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл.13. Потребителят и Аптеката се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронната търговия.
13.1. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 14. Потребителят има право:
14.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от Онлайн Аптеката по реда и условията, посочени на тази интернет страница.
14.2. Да се информира за своята поръчка.
14.3. На доставка на заявения продукт, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.
Чл. 15. Потребителят е длъжен:
15.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката, според описания в общите условия ред.
15.2. Да спазва интернет етиката и правилата при ползване на предоставяните от Онлайн Аптеката продукти.
Чл. 16. Онлайн Аптеката има право:
16.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
16.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай Онлайн Аптеката не дължи обезщетение на потребителя.
16.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.
16.4. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният използва услугите в нарушение на настоящите общи условия.
Чл. 17. Онлайн Аптеката:
17.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
17.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
17.3. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.aptekaena.com .
17.4. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.VIII. ЦЕНА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА
Чл. 18. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Онлайн Аптеката.
18.1. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в този уебсайт в български левове.
18.2. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
18.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Онлайн Аптеката преди сключването на договора за покупко-продажба.
18.5. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Онлайн Аптеката.
18.6. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащисе в нея стоки.
18.7. Продаваните стоки са собственост на Аптеката.
18.8. Потребителят вижда в сайта www.aptekaena.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако Потребител да направи поръчка за продукт, който не е наличен, той бива информиран в най-кратки срокове.
Чл. 19. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.Чл. 20. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им, като потребителят може да заплати своята поръчка:
20.1. чрез наложен платеж на куриера (Спиди)
20.2. чрез плащане с карта - изтеглянето на сумата се осъществява в срок от една седмица след изпращането на стоката (приемаме плащания с Visa и Mastercard).
20.3. по банков път.
Чл. 21. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
Чл. 22. Правото на отказ не се прилага за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти.
22.1. Лекарства без лекарско предписание, хранителни добавки и медицински изделия не могат да бъдат връщани поради специфичните изисквания на съхранението им, освен ако това не се случи незабавно при самата доставка от куриера. Веднъж приети от клиента, тези продукти не подлежат на връщане.
Чл. 23. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер заплатената сума не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
Чл. 24. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 21.
При неизпълнение на описаните по-горе условия АПТЕКАТА си запазва правото да откаже да приеме върнатата стока, както и да не възстанови сумата, платена от потребителя.
Чл. 25. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на Онлайн Аптеката, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
Чл. 26. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
Чл. 27. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 49 от Закона за защита на потребителите.
IX. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 28. Цените на всички продукти са крайни с ДДС за 1 брой.
Чл. 29. Цените на продуктите, посочени на сайта, не включват транспортиране до адрес на клиента или до офис на куриера.
Чл. 30. При плащания с карта и плащане с наложен платеж в крайната сума на поръчката се включват и транспортните разходи.
Чл. 31. Транспортът при поръчки на стойност над 60 лв за пратки до 1 кг е безплатен.
Чл. 32. Транспортът при поръчки на стойност над 100 лв за пратки до 2 кг е безплатен.
Чл. 33. Всички останали цени са посочени  в раздела ДОСТАВКА
Чл. 34. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Аптеката не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
Чл. 35. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
Чл. 36. Потребителят може да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. В този случай продуктът не трябва да е използван, да е в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 37. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
Чл. 38. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 39. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).
40. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за личните данни.
XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.41. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от при условията, посочени в тях.
Чл. 42. Онлайн Аптеката и Ползвателят на уебсайта www.aptekaena.com се съгласяват, че всяко допълнение или изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя ако последният не заяви в 14-дневен срок, че го отхвърля.Чл. 43. Всички изменения и допълнения в настоящите общи условия се публикуват на уебсайта.
Чл. 44. Настоящите общи условия влизат в сила на 01.08.2023г.